GDPR

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük;

 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 7. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

 8. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke;

 9. Amennyiben a személyes adatok kezelésére jogszabályban foglalt jogalapot nélkülöző okból van szükség, ahhoz az Ön hozzájárulását kérjük.

2. Kik vagyunk?

A Társaságunk neve:

A Társaságunk székhelye: Olt utca 4/A.szám, 520027 Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia

A Társaságunk honlapja: https://www.itpluscluster.ro/
Telefonszámunk:
+40 753 726 141

E-mail címünk: info@itpluscluster.ro

Adószámunk: . 35436321

Cégjegyzékszámunk: 1/12.01.2016 Egyesületi szám

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

3. Az általunk kezelt személyes adatok

Adatkezelési tevé-kenység

Adatkezelési tevékenység rövid leírása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Továbbítás harmadik félnek

Törlési határidő

Konferencián részt vevő szervezetek képviselőinek keze-lése

Milyen adatok (név, email, szig szám, cím, telefon stb.), milyen minőségben vesz részt (résztvevő, előadó, szpon-zor)

 • A konferencia résztvevőinek azonosítása.

 • A konferencia résztvevői számára a részvételhez szük-séges technikai információk küldése.

 • A résztvevők tájékoztatása újabb rendezvényekről.

Szerződéses kötelezettség teljesítése
A további konferenciákról való tájékoztatás vonatko-zásában jogos érdek.

nem

érdekmúlás

Konferencián részt vevő magánszemé-lyek nyilvántartása

Milyen adatok (név, email, szig szám, cím, telefon stb) milyen minőségben vesz részt (résztvevő, előadó, szpon-zor)

 • A konferencia résztvevőinek azonosítása.

 • A konferencia résztvevői számára a részvételhez szük-séges technikai információk küldése.

 • A résztvevők tájékoztatása újabb rendezvényekről.

Szerződéses kötelezettség teljesítése
A további konferenciákról való tájékoztatás vonatko-zásában jogos érdek.

nem

Érdekmú-lás/tiltakozási jog gyakorlása

A munkavállalók Adó és Társadalombiztosí-tási kötelezettségeinek elszámolásához szükséges adatok tárolása.

Név
Születési név
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Állampolgárság
Adóazonosító
TAJ szám
Szja adatok
Járulék adatok
Adókedvezmények
Nyugdíj alapjárulékát tartalmazó jövedelmek
Nyugdíj státusz
Lakcím
Bankszámlaszám

A jogszabályok által előírt adminisztrációs kötelezett-ségek teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség

Adóhivatal

nem törölhető

Megbízási szerződé-ses munkatársak adatai

Név, személyazonosító igazolvány sorszáma, cím, TAJ szám, adóazonosí-tó jel, bankszámlaszám

A jogszabályok által előírt adminisztrációs kötelezett-ségek teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség

Adóhivatal

nem törölhető

Szerződő cégek kép-viselői

Név, emailcím, telefonszám, cégnév

Szerződéses kötelezettségek teljesítése.
Beszállítói, alvállalkozói szerződések megújítása, újabb üzleti lehetőségek ke-resése.

Jogos érdek

Nincs

Érdekmú-lás/tiltakozási jog gyakorlása

A honlap látogatott-sági adatai

IP cím, látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása.
A szolgáltatásaink minősé-gének ellenőrzése és javítá-sa.
A rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása. A látogatottság mérésére.

Jogos érdek

Nincs

Érdekmú-lás/tiltakozási jog gyakorlása maxi-mum 5 év

4. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó

Adatkezelési tevékenység

IT Plus Egyesulet, Olt utca 4/A.szám, 520027 Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia, https://www.itpluscluster.ro/, +40 753 726 141, info@itpluscluster.ro, CIF: 35436321, 1/12.01.2016 Egyesületi szám

Konferencián részt vevő szervezetek képviselőinek kezelése

IT Plus Egyesulet, Olt utca 4/A.szám, 520027 Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia, https://www.itpluscluster.ro/, +40 753 726 141, info@itpluscluster.ro, CIF: 35436321, 1/12.01.2016 Egyesületi szám

Konferencián részt vevő magánszemélyek nyilvántartása

IT Plus Egyesulet, Olt utca 4/A.szám, 520027 Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia, https://www.itpluscluster.ro/, +40 753 726 141, info@itpluscluster.ro, CIF: 35436321, 1/12.01.2016 Egyesületi szám

A munkavállalók Adó és Társadalombiztosítási kötelezettségeinek elszámolásához szükséges adatok tárolása.

Megbízási szerződéses munkatársak adatai

GOOGLE LLC (USA – Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043)

Analitikai és mérési szolgáltatás

5. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze-ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesíté-si, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével har-madik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

6. Egyéb adatkezelési tudnivalók

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár-saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte-len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélel-mezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek-ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolyta-tásának időtartama alatt.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo-zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák a jogellenes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke-zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen-gedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkaválla-lói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz-tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka-vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@itpluscluster.ro e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat a törvényes határidőn belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet: https://www.dataprotection.ro/.


Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempont-jairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzé-sükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjé-ről.

A kérelem benyújtását követően a jogszabályokban megállapított határidőn belül tájékoztat-juk Önt. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonat-kozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költség-térítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoz-tatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben ta-gadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Ha-tósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj-tásától számított legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei-vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé-nyesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá-lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna pana-szával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos infor-mációk közzététele a www.itpluscluster.ro weboldalon történik

Copyright 2022 - IT Plus Klaszter ©